Få en kort intro lige her - og læs mere længere nede på siden.

Hvad er miljøterapi?

Miljøterapi er  kvalificeret relationsarbejde, der er solidt forankret i viden og teorier om, hvilke samspil og forhold, der er sunde for vores udvikling og hvilke samspil og forhold, der risikerer at gøre os syge. Ud fra denne viden tilrettelægges og organiseres både den relationelle del af et behandlingsmiljø og den fysiske del af samme.

I Center for Miljøterapi definerer vi miljøterapi som en faglig tilgang og praksis med samspil og relationer, der fremmer god udvikling og som også tager vare på fysiske og organisatoriske forhold, der både supplerer og understøtter det udviklingsarbejde, der foregår.

Vi fokuserer også på, hvordan man kan opretholde et miljø, hvor det er til at få øje på, om der udvikler sig elementer, der ikke er udviklingsfremmende.

Miljøterapeutisk relationsarbejde, hviler på, at der er en organisatorisk klarhed, at det psykiske fundament sikrer sund udvikling, og at det fysiske fundament understøtter denne udvikling.

1.      Organisatorisk klarhed

Den organisatoriske klarhed handler om gennemsigtighed; at det er let at skaffe sig overblik vedrørende organisationens hovedopgave og kontekst, samt for eksempel hvilke roller, grænser og resultatdokumentation, der er i organisationen.

Systemteori eller mentaliseringsteorien som forståelsesramme

Det er vigtigt, at organisationen anvender en model til at forstå og rumme gruppedynamikker, parallelprocesser mellem de forskellige grupper, konflikter af forskellig art i organisationen og overføringsproblematikker mellem beboere, patienter, elever og miljøterapeuterne.

Via den organisatoriske klarhed bliver det muligt at identificere, ofte i supervision, om noget løber af sporet i organisationen, og om der måske har udviklet sig usunde gruppedynamikker.

 

2.      Psykisk fundament for udvikling

Udviklingsteorien understreger, at mennesker udvikler sig i samspil med andre på basis af et sundt miljø, der tilbyder en tryg opvækstramme.

Det sunde miljø er naturligvis et samlet hele af et sundt psykisk såvel som et trygt fysisk fundament, selvom det for overskuelighedens skyld skilles lidt ad her.

Den gode tilknytning

Der arbejdes relationelt med tilknytningsevne. Mennesker, der har psykiske vanskeligheder, har ofte en usikker tilknytningsstil. Når tilknytningsstilen udfordres og forandres i samspillet med miljøterapeuter, der både holder ud og holder om, så bedres beboerens tilknytningsevne. Dermed opnås større selvbevidsthed, der opbygges nye indre arbejdsmodeller for relationelle forhold, og mentaliseringsevnen styrkes. 
Den sunde tilknytning frigiver hos os alle et mentalt rum for at udvikle sig, udvide sit læringsrum og giver større selvbevidsthed.

Fællesskab og nærvær

I det sunde psykiske miljø tilbydes alle et helt nødvendigt udviklende fællesskab og samspil med hinanden og nærværende miljøterapeuter. Miljøterapeuterne skal både kunne rumme udtryk for beboernes og elevernes vanskeligheder, og samtidig holde af dem. Miljøterapeuterne skal kunne håndtere egne følelsesmæssige reaktioner i arbejdet.

Mentalisering

En del miljøterapeutiske behandlingssteder har inddraget mentaliseringsbegrebet som en del af deres teoretiske fundament – nogle er decideret uddannede i at udføre MBT-M – mentaliseringsbaseret miljøterapi.

 

3.      Fysisk fundament for relationsarbejdet

Det fysiske fundament hviler på en miljøterapeutisk teori, der understreger betydningen af, at alt udvikling er organiseret i tid og rum, at rammer, strukturer og rytmer omkring beboerne i sig selv kan virke terapeutiske.

Det, vi her kalder det fysiske fundament for relationsarbejdet , er altså ikke alene de fysiske, måske hjemlige, omgivelser, men også faste dagsskemaer, traditioner, beskrivelser, m.m..

Det fysiske fundament omhandler altså alle de strukturer og rammer, der er nødvendig ramme om det nære relationsarbejde, så dette kan fungere med størst muligt overskud for alle parter.

Rammer og strukturer omkring livet i behandlingsstedet repræsenterer også normalforventninger og principper for dagliglivet, der integrerer viden om, hvad der er sundeste forhold at leve i for os mennesker.

 

Miljøterapi kombineret med andre tilgange

Det kan sagtens lade sig gøre at inddrage andre teoretisk funderede metoder, i forhold til helt specifikke problemstillinger eller opgaver, når blot den samlede miljøterapeutiske tilgang og metode er velfungerende.